Wskazano najważniejsze drogi gminne, które powinny powstać w metropolii. Wśród nich wskazano m.in. DTŚ Wschód przez Mysłowice, Sosnowiec i Jaworzno. Które z planowanych dróg gminnych mogą mieć jeszcze szczególne znaczenie dla kierowców?

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zamówił dwa dokumenty związane z transportem drogowym, które metropolia przygotowała w konsultacji z gminami. – Informacje zawarte w tych opracowaniach mogą być przydatne w procesie planowania układów drogowych i prowadzenia polityki transportowej na obszarze GZM – mówi Andrzej Kolat, dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej.

Dokumenty te mają m.in. pomóc zapewnić płynność ruchu kołowego zarówno wewnątrz GZM, jak i w relacji z jej otoczeniem, ustalić jak kształtuje się natężenie ruchu na drogach ekspresowych czy wskazać, które z planowanych dróg gminnych mogą mieć szczególne znaczenie dla metropolii.

– Opracowania stanowią wskazówkę, które inwestycje infrastrukturalne w gminach warto potraktować priorytetowo, biorąc pod uwagę układ drogowy o znaczeniu metropolitalnym. Warto też podkreślić, że opracowania lokują planowane inwestycje gminne w szerszym kontekście, co może być dodatkowym argumentem dla samorządów w procesie ubiegania się o dotacje ze źródeł zewnętrznych – wyjaśnia Andrzej Kolat.

Pierwszy z projektów to Koncepcja metropolitalnych powiązań drogowych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dokument był tworzony we współpracy ze wszystkimi gminami członkowskimi GZM, które zgłaszały propozycje dróg (zarówno istniejących, jak i planowanych lub projektowanych), potencjalnie istotnych dla powiązań ponadlokalnych.

Jednym z podstawowych efektów tych prac jest wykaz 10 priorytetowych odcinków dróg, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności. Mowa o takich arteriach, jak Drogowa Trasa Średnicowa – Wschód, nowe odcinki DK 79, rudzka Trasa N-S czy bytomska „BeCeTka”. Są to drogi, które mogą zapewnić efektywność i płynność ruchu kołowego w GZM, jak i w jej otoczeniu.

Ponadto, w dokumencie można znaleźć wykaz zarządców dróg (łącznie aż 50 podmiotów na obszarze GZM), informacje o systemie zarządzania ruchem ITS czy szacunkowy koszt budowy tras wg klas technicznych i rocznego utrzymania dróg.

Niemal równolegle do tych prac wykonany został drugi projekt, czyli Badania dobowych przepływów ruchu tranzytowego wraz z pomiarem natężenia dla wybranych dwóch odcinków/korytarzy dróg krajowych (S1, S11) – w relacjach z obszarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Badanie polegało na ustawieniu łącznie 19 punktów pomiarowych, które mierzyły natężenie ruchu na dwóch istotnych obszarach drogowych: S1/DK1 w relacji GZM z Bielsko-Białą, a także S11/DK11 w relacji GZM z Aglomeracją Poznańską.

Opracowanie prezentuje wyniki tych badań i pomiarów, wśród których znajdują się m.in. informacje na temat wielkości dobowych potoków tranzytowych czy natężenia ruchu drogowego. Do tej pory brakowało tego typu danych w programach krajowych i regionalnych, a mogą być one kluczowe w kontekście podejmowania dalszych decyzji projektowych i inwestycyjnych w GZM.

Warto przypomnieć, że współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich jest jednym z zadań metropolii, które zostały ujęte w ustawie o związku metropolitalnym w woj. śląskim.