W Sosnowcu realizowany jest program „Mieszkanie za remont”. W ramach programu mieszkańcy mogą wynająć od miasta mieszkanie, które wcześniej samodzielnie wyremontują. Do wyboru jest blisko 40 lokali.

Program „Mieszkanie do remontu” pomaga w zdobyciu lokalu bez wiązania się kredytem na kupno własnego mieszkania. Tyle tylko, że nie jest to takie proste, ponieważ mieszkania przeznaczone do programu wymagają gruntownego remontu, cześć z nich jest naprawdę w złym stanie.

Kto może się ubiegać o przydział mieszkania w programie „Mieszkanie za remont”?

O najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego oddawanego w najem do remontu przez przyszłego najemcę mogą występować pełnoletni mieszkańcy Sosnowca, o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, którzy na własny koszt zobowiązują się wykonać remont lokalu mieszkalnego w złym stanie technicznym.

Ponadto, zainteresowani zamieszkują w lokalach nadmiernie zaludnionych, w których powierzchnia pokoi nie przekracza 10m² na członka rodziny lub zamieszkują dotychczas w lokalach mieszkalnych na podstawie umowy najmu lub innego tytułu prawnego (z wyłączeniem prawa własności).

Przyszli najemcy muszą także osiągnąć średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, nie niższy niż 100 proc. kwoty najniższej emerytury
(1029,80 zł) i nie przekraczający 400 proc. tej kwoty (4119,20 zł) w gospodarstwie jednoosobowym oraz nie niższy niż 50 proc. kwoty najniższej emerytury (514,90 zł) i nie przekraczający 250 proc. tej kwoty (2574,50 zł) w gospodarstwie wieloosobowym.

Ostatnim warunkiem  jest brak zobowiązań finansowych z tytułu najmu lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

Wykaz lokali mieszkalnych w programie Mieszkanie za remont

Gdzie składać dokumenty?

Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w programie, mogą zgłaszać się do wydziału gospodarki lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Aby przystąpić do programu należy złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu, zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów, zaświadczenia o warunkach mieszkaniowych współmałżonka, jeżeli zamieszkuje osobno oraz oświadczenie woli przyjęcia lokalu do remontu.

Osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu ujmowane są w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku.

Lista lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę umieszczona jest na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej.