Bezrobotni z Dąbrowy Górniczej mają szansę otrzymać wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie może sięgnąć 30 tys. zł. Propozycja skierowana jest do osób powyżej 30 roku życia.

Wnioski o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej przyjmowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej do 19 listopada.

Tym razem dofinansowanie może trafić do 5 osób powyżej 30 roku życia (3 kobiet i 2 mężczyzn), zarejestrowanych jako bezrobotne w dąbrowskim PUP. Dotację będzie można przeznaczyć m.in. na zakup urządzeń, maszyn, towarów, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów usług i materiałów reklamowych.

We wniosku trzeba będzie m.in. opisać, na czym ma polegać działalność i w jakiej branży będzie prowadzona, wskazać oferowane produkty czy usługi, a także potencjalnych klientów oraz wyszczególnić koszty i skalkulować zyski. Więcej informacji znaleźć można na stronie PUP w Dąbrowie Górniczej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby powyżej 30 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako bezrobotne, mające sporządzony w dniu składania wniosku o dofinansowanie Indywidualny Plan Działania.

Ponadto muszą być to osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • kobiet,
  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • imigrantów,
  • reemigrantów,
  • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
  • mężczyzn w wieku 30-49 lat.

Nabór prowadzony jest w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planujący rozpoczęcie przygody z biznesem mogą również skorzystać z bezpłatnego i kompleksowego wsparcia, jakie oferuje Pakiet Młodego Przedsiębiorcy.