Starostwo powiatowe w Będzinie odmówiło wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej i anten firmy T-Mobile na wieży parafialnego kościoła w Sławkowie.

Spółka T-Mobile już od dłuższego czasu ubiegała się o pozwolenie na montaż konstrukcji antenowych na wieży zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie. Wcześniej jednak inwestor dokonał zmian w projekcie, obniżając zasięg oddziaływania instalacji na otoczenie, po tym jak w 2017 roku do sprawy włączył się urząd. Wówczas, urzędnicy argumentowali, że może być ona niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkową okolicznością była obecność na strychu kościoła chronionego gatunku nietoperza. Urząd zlecił też opracowanie ekspertyzy, z której wynikało, że montaż urządzeń przyniesie zagładę bytującej na wieży kolonii. W tym roku, na wniosek sławkowskiego urzędu do działań przystąpiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Na zlecenie RDOŚ przeprowadzone zostaną badania kolonii pod kątem objęcia jej ochroną w ramach programu Natura 2000.

Warto wspomnieć, że planowana inwestycja jest efektem podpisania przez proboszcza parafii z operatorem umowy na montaż stacji bazowej na kościelnej wieży. Mieszkańcy przyjęli ten pomysł bardzo negatywnie. W 2017 roku, po ingerencji włodarza miasta, starostwo powiatowe wydało negatywną decyzję w tej sprawie. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Strony nie doszły do kompromisu.

W trakcie analizy dokumentów w 2019 roku przedstawiciele urzędu miasta w Sławkowie zauważyli między innymi, że załączone przez inwestora pozwolenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków jest nieważne, bo dotyczy innej wersji projektu.

– Zwróciłem się wówczas zarówno do starosty, jak i do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wskazaliśmy wątpliwości i i wnioskowaliśmy, by w tej sytuacji nie wydawać zgody na realizację inwestycji. W korespondencji skierowanej do konserwatora zabytków pisaliśmy między innymi o kwestiach związanych z obawami o wpływ inwestycji na wygląd kościelnej wieży, stanowiącej dominantę krajobrazową miasta – mówi Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

W toku postępowania starostwo powiatowe w Będzinie potwierdziło konieczność dołączenia przez inwestora nowego pozwolenia konserwatora. Do wyznaczonego na 17 września 2020 roku przedstawiciele spółki nie przedstawili takiego dokumentu. W efekcie starosta odmówił zgody na montaż anten.

Co dalej? Inwestor może oczywiście odwołać się od tej decyzji lub składać kolejne wnioski o pozwolenie na budowę. Musiałby jednak wcześniej uzyskać stosowne pozwolenie urzędu ochrony zabytków.