12 września w życie weszła ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, w myśl której mają oni mieć dostęp do stomatologa oraz opieki pielęgniarki lub higienistki.

Nowe przepisy zapewniają każdemu uczniowi szkoły publicznej, podstawowej i średniej (do ukończenia 19 roku życia), możliwość skorzystania z opieki pielęgniarki i stomatologa. Nową regulacją nie objęto przedszkoli. – Minister zdrowia podejmuje działania dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia. Dzięki nim system opieki zdrowotnej będzie bardziej efektywny, a dzieci będą bardziej bezpieczne w szkołach – zapewnia Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia.

Jednym z głównych zapisów ustawy jest obowiązek zapewnienia uczniom możliwości korzystania z opieki stomatologicznej. Jeśli w szkole nie ma gabinetu dentystycznego, organ ją prowadzący zawiera porozumienie z podmiotem współpracującym – gabinetem zewnętrznym udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci, finansowanych ze środków publicznych. Uzupełnieniem oferty mają być dentobusy.

Organ prowadzący szkołę, czyli odpowiednia władza samorządowa, zapewni uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej prowadzonego przez pielęgniarkę lub higienistkę. Taki gabinet powinien co do zasady działać w każdej szkole.

W przypadku braku gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole, pielęgniarka może sprawować opiekę w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej tj. w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wówczas pielęgniarka realizuje na terenie szkoły niektóre czynności, np. edukację zdrowotną, fluoryzację, natomiast badania profilaktyczne – w gabinecie POZ.

Jednym z elementów działań pielęgniarki lub higienistki szkolnej jest współpraca z rodzicami oraz dorosłymi uczniami. Będzie ona polegała m. in. na przekazywaniu informacji o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia, terminach i zakresie udzielania świadczeń, możliwościach i sposobie kontaktowania się w sprawach związanych z opieką medyczną.

Ponadto, stawa zapewnia odpowiednią opiekę w szkole nad uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Będzie ją sprawować pielęgniarka (lub higienistka) we współpracy z lekarzem, rodzicami, a także z dyrektorem i innymi pracownikami szkoły.

Ważną kwestią jest gwarancja praw ucznia jako pacjenta. Ustawa daje uczniom prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz prawo do zachowania w tajemnicy informacji o stanie zdrowia. Pielęgniarki i higienistki szkolne mają przekazywać informacje dotyczące zdrowia uczniów w sposób zapewniający zachowanie tajemnicy.