Podczas środowej sesji radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej udzielili prezydentowi miasta Marcinowi Bazylakowi wotum zaufania i absolutorium. Zatwierdzili też sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu za 2020 roku.

W środę, 19 maja, radni z Dąbrowy Górniczej udzielili prezydentowi miasta wotum zaufania i absolutorium. – 2020 rok był rokiem wyjątkowym, czasem niepewności, nieprzewidywalności, co powodowało trudności w zarządzaniu. Mimo tego nie zeszliśmy z obranego kursu. Wymagane były jednak lekkie korekty – podkreślił Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Mężczyzna, Prezydent, Prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak
Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak – fot. Dariusz Nowak/UM Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza w 2020 roku

Podczas prezentowania „Raportu o stanie gminy za rok 2020”, prezydent zwrócił m.in. uwagę, że samorząd podejmuje działania nastawione na rozwój miasta. To np. sprzedaż terenów inwestycyjnych i pozyskiwanie nowych firm. W zeszłym roku w Tucznawie sprzedano grunty za 29 mln zł, a działające tam przedsiębiorstwa zamierzają zainwestować ponad 5 mld zł, stworzyć miejsca pracy i zapewnić dopływ środków do miejskiego budżetu. Do tej pory właścicieli znalazło tam 108,5 ha. Na małe i średnie firmy czekają działki w Kazdębiu, uzbrojone dzięki wsparciu unijnemu, które sięgnęło prawie 20 mln zł.

W 2020 roku rozbudowano przedszkole nr 11, podwajając jego możliwości przyjęcia dzieci – teraz może korzystać z niego 250 przedszkolaków. Modernizacje przeszły też przedszkola nr 1, 4 i 29, a prace w nich zostały wykonane z wykorzystaniem dotacji zewnętrznych.

W mieście rokrocznie rosną gminne dotacje na likwidację starych kotłów węglowych i zastępowanie ich bardziej ekologicznymi źródłami ciepła. W 2014 roku przyznano 167 dofinansowań na łączną kwotę 297 tys. zł., a w 2020 roku było ich 454, o wartości 2,91 mln zł.

Mężczyzna, Prezydent, Prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak
Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak – fot. Dariusz Nowak/UM Dąbrowa Górnicza

W minionym roku sfinalizowano wiele inwestycji, m.in. przebudowę alei Zagłębia Dąbrowskiego (wartość 13,9 mln zł), II etap remontu ul. Roździeńskiego (wartość 11,4 mln zł przy 4,3 mln rządowego dofinansowania), modernizację parku Podlesie – jako zadanie wybrane w Budżecie Obywatelskim – za kwotę 3,4 mln zł.

Rok 2020 to również moment początku budowy centrum przesiadkowego i przebudowy układu drogowego w śródmieściu. Wyłoniono też wykonawcę przebudowy dróg w okolicy dworca w Gołonogu, która ruszy w drugim półroczu 2021.

Po przedstawieniu „Raportu o stanie gminy za rok 2020” radni nie podjęli dyskusji. W głosowaniu udzielili wotum zaufania prezydentowi. Głosowało 23 radnych – 17 było za, 5 przeciw, 1 się wstrzymał.

Mężczyzna, Prezydent, Prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak
Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak – fot. Dariusz Nowak/UM Dąbrowa Górnicza

Zbilansowany budżet miasta

W zeszłorocznym budżecie dochody zaplanowano na ponad 936,3 mln zł, przychody na 95 mln zł, wydatki na ponad 1 mld, a rozchody na 29,7 mln zł. W trakcie roku wartości zostały skorygowane – wydatki wyniosły 925,3 mln zł, a dochody 926 mln zł.

Źródłami dochodów były: dochody własne – 316,4 mln zł (34,17 proc.), subwencje – 162,2 mln zł (17,52 proc.), dotacje celowe i inne środki – 25,6 mln zł (2,77 proc.), środki UE – 33,6 mln zł (3,62 proc.), wpływy z PIT i CIT – 201,1 mln zł (21,72 proc.), dotacje na zadania zlecone: 157 mln zł (16,95 proc,) i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 30,1 mln zł (3,25 proc.).

– Wydatki na oświatę wyniosły 276 mln zł, z czego 218 mln przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. 150 mln to subwencja rządowa. Jak widać nie pokrywa ona wydatków na wynagrodzenia, które ustalane są centralnie. Uważam, że ministerstwo powinno zapewniać te środki. W tej chwili wynagrodzenia muszą finansować samorządy, chociaż nie mają wpływu na ich wysokość – podkreślił prezydent Marcin Bazylak.

Mężczyzna, Prezydent, Prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak
Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak – fot. Dariusz Nowak/UM Dąbrowa Górnicza

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosły 200 mln zł. Złożyły się na to m.in. środki przeznaczane na utrzymanie czystości w mieście, odbiór odpadów czy termomodernizacje budynków. 200 mln zł stanową również wydatki na politykę społeczną i ochronę zdrowia. W tym 150 mln stanowią świadczenia rodzinne, z których 109 mln zł pochodzi z programu „500 plus”.

Na infrastrukturę drogową i komunikację miejską wydano 122,1 mln zł. 40 mln przeznaczono na organizację transportu publicznego, 20 mln zł kosztował zakup energii elektrycznej, z czego 7 mln poszło na oświetlenie ulic.

34,8 mln to wartość wydatków w obszarze kultury i sportu. Na 9 mln opiewa dotacja dla PKZ, 7 mln dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, 2 mln dla Muzeum „Sztygarka”, 10 mln dla Centrum Sportu i Rekreacji.

Bezpieczeństwo kosztowało 17,5 mln zł. Z tej kwoty 10 mln przeznaczono na Państwową Straż Pożarną, 1 mln na Ochotnicze Straże Pożarne, a 4,5 mln zł na Straż Miejską.

Mężczyzna, Radny, Radny z Dąbrowy Górniczej, Grzegorz Jaszczura
Radny Grzegorz Jaszczura – fot. Dariusz Nowak/UM Dąbrowa Górnicza

Radni oczekują więcej zmian poza centrum

Podczas dyskusji, radny Grzegorz Jaszczura skrytykował m.in. zaangażowanie gminy w spółki komunalne, które jego zdaniem nie przynoszą korzyści miastu. Zasugerował zbycie w nich udziałów, a pozyskane pieniądze przeznaczyć na inne cele. Z kolei radny Jerzy Reszke przyznał, że oprócz pozytywnych działań, związanych m.in. z budową centrów przesiadkowych i modernizacją dróg, należałoby więcej przedsięwzięć prowadzić poza śródmieściem. Jego zdaniem mieszkańcy tych rejonów zmagają się z licznymi problemami, które nie są rozwiązane od wielu lat.

Radna Katarzyna Zagajska zwróciła uwagę na korzystny aspekt, czyli większe niż planowano przychody ze sprzedaży terenów inwestycyjnych. Zauważyła też, że nakłady na oświatę przynoszą dobre rezultaty, a dąbrowskie szkoły cieszą się popularnością i są wybierane nie tylko przez młodych dąbrowian, ale też przez uczniów z miast ościennych.

Wykonanie budżetu i informację o stanie mienia komunalnego pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także wszystkie komisje Rady Miejskiej. W głosowaniach nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i wykonania budżetu, a także udzieleniem prezydentowi absolutorium, uczestniczyło 23 radnych. W obu 18 było za, 5 przeciw, nikt się nie wstrzymał.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Dąbrowa Górnicza świętuje w tym roku 105-lecie. Będą miejskie imprezy