Andrzej Dziuba, prezydent Tychów został nowym przewodniczącym zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Głównym punktem piątkowego posiedzenia zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii był wybór przewodniczącego w nowej kadencji samorządu. Dotychczasowy przewodniczący, którym był prezydent Katowic – Marcin Krupa nie ubiegał się o reelekcję.

O tym fakcie zdecydowali także wcześniej prezydenci największych miast metropolii. Powodem ich decyzji miał być fakt faworyzowania Katowic oraz niepopieranie kluczowych działań na rzecz metropolii.

Andrzej Dziuba, w tajnym głosowaniu otrzymał 39 głosów. Dotychczas był wiceprzewodniczącym zgromadzenia GZM. Obecnie funkcję tą pełnić będą: Zygmunt Frankiewicz z Gliwic i Mariusz Wołosz z Bytomia.

Wśród kandydatów na wiceprzewodniczącego zgromadzenia GZM pojawiło się także nazwisko Zbigniewa Szaleńca – burmistrza Czeladzi. Niestety, z powodu jego nieobecności niemożliwy był ten wybór. Zgodnie z regulaminem metropolii, przewodniczący i wiceprzewodniczący zgromadzenia są wybierani spośród delegatów obecnych na sesji.

Zgodnie z ustaleniami, Andrzej Dziuba będzie kierował zgromadzeniem przez rok. Następnie, zastąpi go inny prezydent z jednego z subregionów metropolii. Tym samym, zdecydowano o rotacyjnym przewodnictwie w zgromadzeniu każdego podokręgu – ze zmianą co rok.

Zgromadzenie GZM składa się z 42 delegatów, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego zgromadzenia oraz nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących. Do zadań przewodniczącego należy organizowanie pracy zgromadzenia oraz prowadzenie jego obrad. Zgromadzenie natomiast może powoływać komisje stałe lub doraźne.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała na mocy Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Zgromadzenie GZM jest organem stanowiącym i kontrolnym związku metropolitalnego. W skład Zgromadzenia wchodzi 41 delegatów gmin członkowskich – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Do zadań zgromadzenia należy m.in. uchwalanie strategii, budżetu, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, czy kontrola działalności zarządu oraz jednostek organizacyjnych utworzonych przez związek metropolitalny.