Egzamin gimnazjalny 2018. Uczniowie trzecich klas gimnazjów przystąpią dziś do egzaminu z języka obcego. To trzecia część obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin gimnazjalny 2018. To już trzeci i ostatni dzień zmagań uczniów ostatnich klas gimnazjalnych w naszym regionie. W środę uczniowie pisali część humanistyczną obejmującą język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie, a wczoraj egzamin z nauk przyrodniczo-matematycznych, czyli z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki.

Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może ‎wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Największa grupa gimnazjalistów (87 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 83 proc. zdających przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki.

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 12:00 i 14:00.

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 15 czerwca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 22 czerwca.

Na uwagę zasługuje fakt, że tegoroczny egzamin gimnazjalny jest jednym z ostatnich egzaminów w historii. Po raz ostatni uczniowie napiszą go za dwa lata. Następnie zostanie zastąpiony egzaminem na koniec 8-letniej szkoły podstawowej.