W Zawierciu przystąpiono do opracowania projektu uchwały krajobrazowej, która ma na celu ustalenie zasad i warunków sytuowania reklam na terenie miasta.

Projekt uchwały zakłada ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Zawiercie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Celem uchwały jest dążenie do zachowania i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze miasta Zawiercie poprzez opracowanie zasad prawa miejscowego, ochrona struktury przestrzennej, układów urbanistycznych i krajobrazowych oraz wartościowych obiektów, poprzez ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane, przeciwdziałanie degradacji i zawłaszczania przestrzeni publicznych i terenów otwartych przez urządzenia reklamowe, informacyjna i promocyjne oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznych.

W myśl nowych zasad nakazuje się m.in. ujednolicenie koszy a śmieci, ławek, wyposażenia przystanków komunikacji miejskiej, stojaków rowerowych, lamp, zachowania ciągłości przejść pieszych, rowerowych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania oraz brak ograniczeń dla osób niepełnosprawnych przy sytuowaniu obiektów małej architektury, a także zachowania spójnej kompozycji w przypadku montażu więcej niż jednego nośnika w obrębie ściany, utrzymania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w dobrym stanie technicznym czy sytuowania tablic i urządzeń reklamowych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

To krok w kierunku uporządkowania przestrzeni publicznej. Kolejnym etapem procedury jest wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały krajobrazowej, które odbywać się będzie od 10 marca do 9 kwietnia 2021 r. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu, można zapoznać się z treścią projektu uchwały na kilka sposobów.

Po pierwsze, projekt dostępny jest w budynku Urzędu Miejskiego, od godz. 8 do 15, wcześniej konieczne jest umówienie wizyty telefonicznie lub mailowo. Po drugie, projekt dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Prawo lokalne/Uchwała krajobrazowa/Wyłożenie). Treść projektu dostępny jest także poprze kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego oraz kontakt elektroniczny z pracownikami.

Skargi do projektu uchwały składać można do prezydenta Zawiercia, na adres Urzędu Miejskiego, do 26 kwietnia w formie papierowej lub elektronicznej.