echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Urząd Miejski w Sławkowie czekają zmiany organizacyjne. Najważniejszą z nich jest powołanie zastępcy burmistrza, który zajmie się sprawami związanymi między innymi z oświatą i gospodarką komunalną.

Zmiany organizacyjne w sławkowskim urzędzie zaczną obowiązywać 1 lutego. Najważniejszą zmianą jest powołanie zastępcy burmistrza, który zajmie się sprawami związanymi między innymi z oświatą i gospodarką komunalną. Jest też nowy sekretarz i pełnomocnik ds. ochrony środowiska. Wprowadzone zmiany ułatwią koordynowanie zadań szczególnie ważnych z punktu widzenia mieszkańców i rozwiązywania najważniejszych problemów miasta.

– Wprowadzone przeze mnie zmiany to efekt analizy funkcjonowania urzędu w poprzedniej kadencji oraz wyzwań, które stoją przed sławkowskim samorządem w najbliższych latach. Co ważne, nie pociągają one za sobą zwiększenia planowanych całkowitych wydatków na utrzymanie miejskiej administracji. Wynika to z faktu, iż zmiany dokonywane są w ramach osób dotychczas już zatrudnionych w urzędzie miasta – wyjaśnia Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Zmiany organizacyjne

Zastępcą burmistrza został Janusz Mróz, dotychczasowy kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych. Dotychczas zajmował się koordynowaniem procesu wdrażania reformy oświaty na terenie miasta, sprawami społecznymi, nadzorował działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także promocją i organizacją imprez, wydarzeń kulturalnych oraz turystyki i rekreacji. Pełnił też funkcję rzecznika prasowego.

Zastępcy burmistrza podlegać będą: Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Referat Oświaty i Spraw Społecznych, Referat Gospodarki Przestrzennej oraz Straż Miejska.

Stanowisko sekretarza miasta objęła Marta Sekuła, dotychczasowa kierowniczka Referatu Zarządzania i Zamówień Publicznych. Zastąpi na tym stanowisku Renatę Hauzer, która odeszła na emeryturę.

Nowe stanowisko i nowe wyzwania

Nowością jest powołanie pełnomocnika burmistrza ds. ochrony środowiska. Stanowisko to obejmuje Maksym Pięta, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo, przeniesione zostają zadania z zakresu pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do urzędu miasta.

– Wyróżnienie w schemacie organizacyjnym stanowiska do koordynacji działań z zakresu ochrony środowiska to konsekwencja tego, co realizujemy w mieście od kilku lat. Działania proekologiczne stają się jednym z najważniejszych obszarów naszej aktywności – wyjaśnia burmistrz Sławkowa.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Pełnomocnikowi podlegać będzie Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który składać się będzie z dwóch zespołów tematycznych: zespołu ds. ochrony środowiska i zespołu ds. zieleni i utrzymania czystości.

Jak tłumaczą przedstawiciele magistratu, dzięki temu rozwiązaniu skuteczniejsze ma być zarządzanie terenami zieleni urządzonej w mieście, nie tylko miejskim parkiem i zielenią na rynku, ale też objęcie opieką zrewitalizowanej przestrzeni Małego Rynku, skwerów i zieleńców znajdujących się w różnych częściach Sławkowa, zieleni w pasie drogowym czy ścieżek rowerowych.

Ponadto, efektywniejsze ma być też dbanie o czystość na terenach publicznych miasta, zwiększona częstotliwość opróżniania ulicznych koszy, sprzątania poboczy dróg a zimą odśnieżanie ciągów pieszych w obrębie płyty rynku, w parku i na ścieżkach rowerowych. Ujednolicone zostaną standardy związane z obsadzaniem miasta roślinnością i jej pielęgnacją.

Pełnomocnik burmistrza ds. ochrony środowiska będzie sprawował też nadzór nad Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Istotnym elementem tej kadencji ma być bowiem usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej.

– Jestem przekonany, że wprowadzone przeze mnie zmiany przyczynią się do zwiększenia efektywności funkcjonowania miasta w najważniejszych obszarach. Dzięki temu łatwiej będzie sprostać nam wyzwaniom przyszłości i oczekiwaniom, jakie stawiają przed administracją lokalną mieszkańcy Sławkowa – podsumowuje Rafał Adamczyk.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);