Powiat będziński pozyskał kolejne środki na rozwój infrastruktury oświatowej i termomodernizację Domu Pomocy Społecznej. Na zmianach zyskają młodzi mieszkańcy powiatu i ci najbardziej potrzebujący.

Kolejne środki trafią do powiatu. Dzięki pozyskanym funduszom zrealizowane zostaną trzy projekty. – Nasze wnioski zostały bardzo wysoko ocenione, dwa z nich zajęły pierwsze lokaty. Pieniądze pozyskane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Na zmianach zyskają młodzi mieszkańcy powiatu i ci najbardziej potrzebujący – informuje Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Pierwszy z projektów, które zostaną zrealizowane to „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie”. Uzyskał on najwyższą punktację, zajmując pierwsze miejsce na liście wybranych do dofinansowania. Wartość całkowita tej części zadania wynosi 2 255 003,26 zł, w tym dofinansowanie wynosi 2 141 778,10 zł. Okres realizacji przewidziano do 31 grudnia 2020 roku.

Przedsięwzięcie projektowe obejmować będzie przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie przy ul. 11 Listopada 3 (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

W przypadku modernizacji Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych zakres inwestycji obejmować będzie przebudowę segmentu „D” budynku wraz z wykonaniem prac rozbiórkowych, remontowych i wykończeniowych. Wynikiem prac będzie utworzenie 5 pracowni kształcenia zawodowego (3 informatycznych, 1 fototechnicznej i obsługi konsumenta) wraz z zapleczami.

Dodatkowo, w segmencie D wykonanych zostanie szereg dostosowań do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez wykonanie windy wewnętrznej, podjazdu do budynku oraz części chodnika stanowiącego dojście do windy, wykonanie światłowodowego łącza internetowego wraz z siecią wewnętrzną (w obrębie budynku, bez przyłącza zewnętrznego) oraz doposażenie pracowni (zgodne z ORE).

Natomiast, w przypadku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego prace dotyczyć będą przebudowy części budynku warsztatowego nr 2 położonego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 polegającą na wykonaniu pracowni Computerized Numerical Control, CNC (komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych).

Ponadto, wykonany zostanie remont pomieszczeń towarzyszących do pracowni oraz nastąpi dostosowanie części budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez m.in. wykonanie nawierzchni antypoślizgowej w korytarzu prowadzącym z toalet i szatni do pracowni. Pracownia zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu stworzone zostaną warunki do doskonalenia zawodowego uczniów.

Drugi z projektów to „Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap – modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w i”, który zajął drugie miejsce na liście wybranych do dofinansowania. Wartość całkowita projektu wynosi ponad 741 tys. zł, w tym dofinansowanie wynosi ponad 629 tys. zł. Projekt ma zostać zrealizowany do końca roku.

Zadanie obejmuje przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku ZSOiT w Czeladzi pod potrzeby 5 nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego zlokalizowanych – pracowni logistycznej, hotelarskiej, reklamy, spedycyjnej, grafiki komputerowej, montaż sieci LAN. Ponadto do pracowni zostanie zakupione odpowiednie wyposażenie zgodne z ORE zapewniające kształcenie uczniów na najwyższym poziomie.

Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych polegać będzie m.in. montażu platform schodowych, budowę pochylni dla wózków inwalidzkich i przystosowaniu 2 pomieszczeń na toalety dla osób niepełnosprawnych. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu stworzone zostaną warunki do doskonalenia zawodowego uczniów.

Trzeci projekt pt. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego – Dom Pomocy Społecznej w Będzinie” uplasował się na 14 miejscu, spośród 77 wybranych do dofinansowania projektów. Wartość całkowita zadania wynosi ponad 1, 6 mln zł, w tym dofinansowanie wynosi ponad 1 mln złotych. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca września.

Inwestycja obejmować będzie termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Chopina w Będzinie. Ponadto, w ramach inwestycji wykonana zostanie: wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, rozwiązanie problemu odwodnienia i hydroizolacji fundamentów, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Celem projektu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przez ograniczenie emisji CO2 i PM10, dzięki zwiększeniu o 81,5 proc. efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, służącego opiece społecznej.