29.3 C
Sosnowiec, PL
piątek, 12 lipca 2024

Regulamin kontaktu z internautami Twoje Info

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Platforma kontaktu z internautami „Twoje Info” (dalej „Usługa”), jest prowadzona przez wydawcę tygodnika Twoje Zagłębie MEDIACO Ewelina Dyc z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 45 (dalej „Organizator”).
2. Funkcjonowanie Usługi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Przed skorzystaniem z Usługi należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Skorzystanie z Usługi oznacza równoczesne zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez osobę korzystającą z Usługi (dalej „Użytkownik”).
5. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Organizator może dopuścić do korzystania z Usługi osobę niepełnoletnią, pod warunkiem złożenia Organizatorowi przez przedstawiciela ustawowego tej osoby odpowiedniej zgody.

§ 2
Zasady świadczenia Usługi

1. Usługa jest świadczona na stronie internetowej pod adresem www.twojezaglebie.pl/twoje-info.
2. Usługa polega na udostępnieniu przez Organizatora możliwości przesłania na potrzeby Serwisu Informacyjnego twojezaglebie.pl tekstów, zdjęć lub utworów audiowizualnych o charakterze informacyjnym lub publicystycznym, których autorem jest Użytkownik (dalej „Materiał”).
3. Zabrania się przesyłania na potrzeby Serwisu Materiałów o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści pornograficznych lub propagujących piractwo komputerowe. Zabrania się także przesyłania na potrzeby serwisu materiałów reklamowych lub zawierających inne treści komercyjne.
4. Użytkownik, przesyłając Materiał, wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora z Materiału na następujących polach eksploatacji:
a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z lit. (a) – w tym wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;
c. wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
• w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych;
• wszelkie publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
• wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i wystawianie.
Powyższa licencja jest licencją niewyłączną. Licencja upoważnia Organizatora do udzielania sublicencji.
Powyższe oznacza w szczególności, że Materiały mogą zostać zamieszczane w Serwisie Internetowym twojezaglebie.pl oraz wydrukowane i rozpowszechnione w gazecie Organizatora.
5. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie Organizatorowi licencji do Materiału
6. Wysyłając Materiał Użytkownik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
b. jest autorem przesłanego Materiału,
c. uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach Materiału na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym regulaminem,
d. bierze odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Materiału zgodnie z niniejszym regulaminem oraz gwarantuje, że treść Materiału nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego i dóbr osobistych.
e. wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora.

7. Użytkownik, przesyłając Materiał, wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora opracowania Materiału, w szczególności jego tłumaczenia, przeróbek lub adaptacji w zakresie niezbędnym do korzystania z Materiału na polach eksportacji wskazanych w ust. 4 powyżej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji, redagowania i skracania przesłanych Materiałów, a także odmowy ich wykorzystania bez poinformowania o tym Użytkownika oraz bez podania przyczyn tej decyzji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia Materiału na inną technikę, a Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z opracowań tego typu.
10. Każdy korzystający z Usługi może nadesłać nieograniczoną liczbę Materiałów.

§ 3
Wymagania techniczne

1. Korzystanie z Usługi wymaga dysponowania przez Użytkownika dowolnym telefonem komórkowym obsługującym wiadomości sms/mms lub dowolnym komputerem wyposażonym w przeglądarkę internetową obsługującą technologię Java Script oraz podłączonym do sieci Internet. Ponadto do prawidłowego działania Usługi może być konieczne włączenie lub zainstalowanie w komputerze oprogramowania pozwalającego na obsługę technologii Flash, oraz tzw. cookies, w szczególności Java, Adobe Flash Player
2. Materiał może zostać przesłany Organizatorowi w formie tekstu, w postaci pliku graficznego lub pliku wideo za pomocą poczty e-mail na adres redakcja@twojezaglebie.pl lub formularza, zamieszczonego na stronie www.twojezaglebie.pl/twoje-info.
3. Rozmiar pliku, o którym mowa w ust. 2 nie może przekraczać 50 MB.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Usługi dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.twojezaglebie.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Usługi. Zmieniony regulamin opublikowany zostanie na stronach internetowych www.twojezaglebie.pl
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.