Do 15 września można ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Będzina.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków oraz uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów za wiązanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko szkół ponadgimnazjalnych.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód netto na członka rodziny poniżej 514 zł i fakt zamieszkiwania w Będzinie. Jest ono przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzy staniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Skomentuj przez Facebook

1 KOMENTARZ

  1. Jak widzę z tramwajki jakiś tajemniczy remoncik się zaczął od Sądu do Ostrejgórki…
    Tylko chodnik czy też ktoś kupił tą działkę od Rozwojowej ( 😀 ) do Czarnej Przemszy i się coś tam?!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here